Đây là các thiết bị liên quan đến lĩnh vực thủy sản: Đo pH, KH, GH, NH3/NH4, Ca, Mg, Fe… Hay kiểm tra chỉ tiêu trong nước như Độ đục, tổng chất rắn hòa tan (TDS), Oxi, Clo…

HORIBA LAQUA

Bút đo NO3 Horiba

HÃNG EUTECH

Máy đo pH 5+ Eutech